Freitag, 18. Januar 2013

Free Radio Logs to the Day.18.Jan.2013

Logs to the Day.18.Jan.2013


 1. 6.920 kc  8.25 -  8.32 UTC Mike Radio Sinpo 55434
 2. 6.095 kc  9.00 -11.00 UTC Transport Radio Sinpo 54555
 3. 6.285 kc11.32 -12.00 UTC Radio Osaka Sinpo 43444
 4. 6.305 kc11.52 -12.10 UTC Radio Montecarlo Sinpo 34333
 5. 6.210 kc12.20 -12.40 UTC Radio Goudenster Sinpo 54344
 6. 6.325 kc12.22 -12.27 UTC Radio Soctland Sinpo 55444
 7. 6.325 kc12.27 -12.28 UTC Radio Pluto Sinpo 32322
 8. 6.325 kc12.28 -12.32 UTC Radio Lowland Sinpo 54444
 9. 6.985 kc12.30 -16.30 UTC Lightning Radio Sinpo 43344
 10. 6.325 kc12.32 -12.34 UTC Unid Station Sinpo 44444
 11. 6.205 kc12.32 -12.35 UTC Radio Ramona Sinpo 35333
 12. 6.525 kc12.36 -12.45 UTC Radio Ramona Sinpo 35433
 13. 6.325 kc12.38 -12.42 UTC Radio Scotland Sinpo 55444
 14. 6.325 kc12.42 -12.44 UTC Radio Pluto Sinpo 32322
 15. 6.290 kc12.45 -13.00 UTC Radio Ronalisa Sinpo 35333
 16. 6.300 kc12.54 -13.10 UTC Radio Telstar Sinpo 44444
 17. 6.265 kc13.05 -13.25 UTC Radio Flying Dutchman Sinpo 45434
 18. 6.245 kc13.07 -13.30 UTC Radio Sallanseboer Sinpo 54344
 19. 6.325 kc13.35 -14.00 UTC Radio Tina Sinpo 54444
 20. 6.220 kc13.45 -14.00 UTC Radio Studio Renaldo Sinpo 43444
 21. 6.250 kc15.00 -15.35 UTC Radio Studio Renaldo Sinpo 44444
 22. 6.745 kc15.35 -16.00 UTC Radio Pioneer Sinpo 55544
 23. 6.550 kc16.22 -17.00 UTC Radio Wilskracht Sinpo 54344
 24. 6.300 kc16.35 -16.37 UTC Radio Pluto Sinpo 43444

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen